วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
วิสัยทัศน์
        ภายในปี 2561  โรงเรียนแตลศิริวิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา  ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยครูมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม
พันธกิจโรงเรียน
        1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม
        2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติเพื่อก้าวสู่มาตรฐานอาเซียนและสากล
        3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
        4. จััดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย
        6. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งในและนอกสถานศึกษา
        7. นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพภายในโดยระบบประกันคุณภาพ
เอกลักษณ์โรงเรียน
"สิ่งแวดล้อมดีเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน"
อัตลักษณ์โรงเรียน
"มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้"