ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาษาอังกฤษ อ31201
ุณครูมานิต  ทรัพย์ครองชัย
งานประดิษฐ์  ง31102
ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
คุณครูสุภริน  บุญพั่ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ุณครูสุภริน  บุญพั่ว
เทคโนโลยี  (วิทยาการคำนวณ)
ว31103
คุณครูอุรา  กันพานิชย์