ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคำนวณ)
ว31104
ครูอุรา  กันพานิชย์