ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
            เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9  ได้เวียนมาบรรจบ
อีกวาระหนึ่ง  เพื่อเป็นการน้อมถวายราชสดุดีแด่งองค์พระแม่ของแผ่นดิน  และระลึกถึง "แม่" ผู้มีพระคุณ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
ได้จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีรำลึกพระคุณแม่  มอบทุนการศึกษาแก่แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู  ทุนนักเรียนเรียนดี
พฤติกรรมดี แต่ยากจน  นักเรียนที่มีจิตอาสา  ร้องเพลงเทิดพระคุณแม่  ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะ  และร่วม
ปลูกต้นไม้ระหว่างคุณแม่และลูกๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่  11  สิงหาคม  2560  ณ  หอประชุมคู่ฟ้า  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,10:05   อ่าน 418 ครั้ง