ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
          โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561   เพื่อชี้แจงรายละเอียด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลการเรียน  การเฝ้าระวังดูแลบุตรหลาน  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม  2561  ตั้งแต่เวลา
08.30  น. - 12.00  น.  ณ  หอประชุมคู่ฟ้าโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ประธานที่ประชุม  นายสุพัฒน์  โพธิสาร  ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2561,14:15   อ่าน 409 ครั้ง