ภาพกิจกรรม
วันสถาปนายุวกาชาดประจำปี ๒๕๖๓

             วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนแตลศิริวิทยา เข้าร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ มีสมาชิกยุวกาชาดจังหวัดสุรินทร์กว่า ๗๐๐ คน ร่วมสวนสนาม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะนายกฯ หมู่ยุวกาชาดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดสุรินทร์ สำหรับกิจการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า บริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๖๕ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๙๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะฝึกอบรมให้กับสมาชิกยุวกาชาดให้มีอุดมคติในการ ศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการรักษา อนามัยตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จักทำเป็นตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  ชมภาพกิจกรรมค่ะ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2563,21:56   อ่าน 70 ครั้ง