นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพันธิภา สาทิพย์จันทร์
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก : วิชาเอกเคมี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล