นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

นางสาวบุษกล เชิงหอม
สังคมศึกษา

นายศุภนิมิต รินทอง
สังคมศึกษา

นายสมศักดิ์ ระดมบุญ
สังคมศึกษา

นายณัฐวุฒิ โต๊ะงาม
ชีววิทยา

นางสาวชยาภรณ์ มั่นยืน
ชีววิทยา

นางสาวพรรณ๊ บุญเหมาะ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวนารีสา บุญเหมาะ
คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐธิดา มั่นศักดิ์
คณิตศาสตร์

นายศรายุธ ซ่อมแก้ว
อุตสาหกรรม

นายเมธาสิทธิ์ สิริบรรณลักษณ์
อุตสาหกรรม

นางสาวสุดารัตน์ สูงพิมพ์
ภาษาไทย

นางสาวยุวดี จันทร์สอน
เกษตร