ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนแตลศิริวิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนแบบสถานศึกษา เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2520 มีมติจากสภาตำบลแตล โดยการนำของกำนันมา  เจือจันทร์ และนายวิเชียร  หนุนชู ให้ใช้ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ บนเนื้อที่ 60 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน ให้ชื่อว่า
"โรงเรียนแตลศิริวิทยา"
        ชาวตำบลแตลได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์
การเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในต้นปีการศึกษา 2521 โดยมี นายวีระ  ประเสริฐยิ่ง
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
        ปีการศึกษา 2521 มีนักเรียนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 40 คน นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 80 คน รวมทั้งหมด 170 คน
ครู-อาจารย์ 7 คน นักการภารโรง 1 คน หลังจากนั้นโรงเรียนแตลศิริวิทยา ได้พัฒนาตามลำดับ ดังนี้
        ปีการศึกษา 2534 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย
        ปีการศึกษา 2535 ได้เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลขวาวใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 65 คน
        ปีการศึกษา 2536 นายเพียรเลิศ เจือจันทร์ ผู้บริหารโรงเรียนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
        ปีการศึกษา 2539 เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา
        ปีการศึกษา 2541 เข้าโครงการโรงเรียนสหวิทยาเขตศีขรภูมิ
        ปีการศึกษา 2543 เข้าโครงการโรงเรียนสหวิทยาเขตศรีสินรินทร์
        ปีการศึกษา 2544-2545 โรงเรียนได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน สู่ระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และระดับคุณภาพภายใน ตลอดทั้งเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอก
        ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเข้ารับการประเมินภายนอกรอบที่ 1 จาก สมศ. ผ่านการประเมินทุกด้าน
        ปีการศึกษา 2547 นายฤกษ์ชัย พวงนาค ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา
        วันที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2552 นายคำทรัพย์ ลอยทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา ได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
            1. ย้ายเสาไฟฟ้าหน้าอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 ไปตั้งหลังอาคาร 3 อาคาร 2 เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้อาคารเรียนเด่นยิ่งขึ้น
            2. ปรับปรุงเกาะกลางถนน โดยปลูกไม้ประดับให้สวยงามยิ่งขึ้น
            3. ทาสีอาคารน้ำหนึ่ง (อาคาร 1) อาคารพึงใจ (อาคาร 2) อาคารใฝ่รู้ (อาคาร 3) และหอประชุมคู่ฟ้า
            4. ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
            5. ปูกระเบื้องห้องเรียน และห้องปฏิบัติการในอาคาร 1 ทุกห้อง
            6. จัดตั้งโปรเจคเตอร์  พร้อมจอ และเครื่องเสียง ห้อง ม.6 และ ม.3 ทุกห้อง จำนวน 7 ชุด
            7. ย้ายเสาธง จากด้านตรงข้ามหอประชุมให้อยู่ในแนวขนานกับอาคารเรียน พร้อมจัดสวนหย่อม
            8. จัดสวนหย่อมบริเวณรอบๆ หอประชุม
            9. จัดสร้างหอพระพุทธรูปใหม่ ฯลฯ
        พ.ศ. 2554 นายพิทักษ์  สุปิงคลัด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โดยพัฒนาปรับปรุงบริบทโรงเรียน ดังนี้
            1. สร้างศาลาเทา-แดง
            2. ปูกระเบื้องอาคารเรียน
            3. ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์
            4. สร้างห้องเกียรติยศ
            5. สร้างโรงจอดรถสำหรับนักเรียน
            6. ปรับปรุงโรงอาหารสำหรับนักเรียน ฯลฯ
        พ.ศ. 2556 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา จนถึงวันที่ 22 พฤศจิายน  พ.ศ.  2559
โดยปรับปรุงบริบทโรงเรียน  ดังนี้
            1. สร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
            2. สร้างห้องน้ำหลังอาคาร 2
            3. ปรับปรุงโรงจอดรถสำหรับครู
            4. ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับครู
            5. ปรับปรุงเวทีหอประชุม  
            6. ม้านั่งสำหรับนั่งพักผ่อนด้านหลังอาคาร 1 ฯลฯ
        วันที่  24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  นางจารุวรรณ  บุญโต  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา  
จนถึง 27 กุมภาพันธ์  2563  โดยปรับปรุงบริบทโรงเรียน  ดังนี้
            1.  สร้างโดมเอนกประสงค์
            2.  จัดซื้อสองแถวเล็กโรงเรียน  จำนวน  1 คัน
            3.  จัดซื้อรถหกล้อโรงเรียน  จำนวน  1  คัน
            4.  ปรับปรุงบริบทตามสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน  เช่น  จัดทำป้านนิเทศในหอประชุม  ป้ายคำขวัญหน้าอาคารต่างๆ  ป้ายลานเพลิน  
เป็นต้น
            5.  ปรับปรุงระบบเครือข่ายในโรงเรียนให้ครอบคลุม
            6.  จัดทำอาคารสหกรณ์โรงเรียน
            7.  สร้างศาลาเอนกประสงค์หลังอาคาร  3
            8.  ปรับปรุงโรงอาหาร
            9.  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
        วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2563  ดร.วัน  หยิบล้ำ  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา  จนถึงวันที่  26  กรกฎาคม  2563
        วันที่  26  กรกฎาคม  2563  นายพศิน  บัวหุ่ง   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา  โดยปรับปรุงบริบทโรงเรียน  ดังนี้