คณะผู้บริหาร

นางจารุวรรณ บุญโต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภริน บุญพั่ว
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสำรวย กองกาญจน์
ฝ่ายบุคลากร

นางหทัยภัทร บุราคร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายดิเรก บุญเชิด
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสุดใจ ทองสุก
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นายมานิต ทรัพย์ครองชัย
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางวัชรี ยวงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง