วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
วิสัยทัศน์
        โรงเรียนแตลศิริวิทยา สิ่งแวดล้อมเด่น เน้นคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล
ภายในปี 2565
พันธกิจโรงเรียน
        1. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
        4. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (OBECQA)
        5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ
        6. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
เป้าประสงค์
        1. มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        2. นักเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        3. มีครูมืออาชีพ
        4. มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (OBECQA)
        5. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
        6. มีเครือข่ายโรงเรียนภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ระดับองค์กร
         กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
         กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน
         กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพครู
         กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาการบริหารจัดการ
สมรรถนะหลักของโรงเรียน
          การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย (เน้น Active Learning ) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีจิตสานึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดยการขับเคลื่อนกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ คือ
         1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
         2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Active Learning Procedure)
         3. กระบวนการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ (Instructional Media Procedure)
         4. กระบวนการพัฒนาศักยภาพครู (Teacher Development Procedure)
ค่านิยม
         ร่วมแรง  ร่วมใจ  นำสู่ความสาเร็จ
วัฒนธรรมองค์กร
        ทีมดี เป้าหมายเด่น เน้นคุณภาพ
อัตลักษณ์โรงเรียน
"มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้"
เอกลักษณ์โรงเรียน
"สิ่งแวดล้อมดีเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน"