วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
วิสัยทัศน์
        โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สิ่งแวดล้อมดี  มีความพอเพียง  คุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจโรงเรียน
        1. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เอื้อต่อนักเรียนและชุมชน
        2. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยาม 12 ประการ
        4. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
        5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม
เอกลักษณ์โรงเรียน
"สิ่งแวดล้อมดีเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน"
อัตลักษณ์โรงเรียน
"มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้"
เป้าประสงค์
        1.  โรงเรียนปลอดขยะ  สะอาด  ร่มรื่นสวยงาม  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
        2.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
        3.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และค่านิยม  12  ประการ
        4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
        5.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือบริหารจัดการศึกษา  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
แผนกลยุทธโรงเรียน
        กลยุทธที่  1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
        กลยุทธที่  2  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์
        กลยุทธที่  3  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        กลยุทธที่  4  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        กลยุทธที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา