วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
วิสัยทัศน์
        โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน  เทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นพลโลกตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี 2565
พันธกิจโรงเรียน
        1. พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
        2. พัฒนาและจัดการระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน "โรงอาหาร อาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ และห้องสุขา"
        3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสู่การเป็นพลโลก
        4. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
        5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ งานอาชีพที่ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน บนพื้นฐานความเป็นไทย
            ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
        7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
เอกลักษณ์โรงเรียน
"สิ่งแวดล้อมดีเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน"
อัตลักษณ์โรงเรียน
"มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้"
เป้าประสงค์
        1.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ดี ปลอดขยะ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
        2.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
        3.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และค่านิยม  12  ประการ
        4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
        5.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือบริหารจัดการศึกษา  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
แผนกลยุทธโรงเรียน
        กลยุทธที่  1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
        กลยุทธที่  2  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์
        กลยุทธที่  3  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        กลยุทธที่  4  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        กลยุทธที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา