คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ โพธิสาร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต หนุนชู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ บรรลือทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ สิงหล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรพัฒน์ เจือจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางประกายแก้ว บุญมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ คล้ายคลึง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประทีป ธรรมโสภิต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ เจือจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัน หยิบล้ำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า วงเวียน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวนา โพธิสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ รักใคร่กลาง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางจารุวรรณ บุญโต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ