กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมานิต ทรัพย์ครองชัย
ครู คศ.3

นายดิเรก บุญเชิด
ครู คศ.2

นางศิรินทิพย์ ทรัพย์ครองชัย
ครู คศ.3

นางสาววชิราพรรณ หาญพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตติภา สุพันธะ
อัตราจ้าง