กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมานิต ทรัพย์ครองชัย
ครู คศ.3

นางศิรินทิพย์ ทรัพย์ครองชัย
ครู คศ.3

นายดิเรก บุญเชิด
ครู คศ.2

นางพิสมัย รักใคร่กลาง
ครู คศ.2