กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิรินทิพย์ ทรัพย์ครองชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิราพรรณ หาญพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพรรษา รักใคร่กลาง
ครูอัตราจ้าง