นักการภารโรง

นายหนึ่ง แสงศิริ
ช่างไม้ 3

นายสาโรจน์ วงเวียน
อัตราจ้าง

นายชาตรี มณีคำ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญล้ำ จันไทย
ลูกจ้างชั่วคราว