กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภานุ ลับโกษา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรี มนัส คงปรีเปรม
อัตราจ้าง