คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นายประชา   กรวยทอง
รองประธานฯ
นายสัมฤทธิ์    ศรีวิเศษ   
รองประธานฯ
ด.ต.อิสเรศ   กันพานิชย์
รองประธานฯ
นายวรเศรษฐ์   สุทธิเนติโรจน์
รองประธานฯ
นางสร้อยดวง   ศรีแก้ว
กรรมการ
นางใจ   ลินลา
กรรมการ
นางศิริพร   เจือจันทร์
กรรมการ
นางกรรณิการ์   พิมพ์ประเสริฐ
กรรมการ
นายตุ่น   เจือจันทร์
กรรมการ
นางสมบัติ    วงเวียน
กรรมการ
นายอึ่ม   แก้วหล้า
กรรมการ
นายสมพร   เพชรทาย
กรรมการ
นางอมรรัตน์   ติราวรัมย์
กรรมการ
นายวัลลภ  โพธิสาร
กรรมการ
นางสาวสุชาดา   พิมพ์จันทร์
กรรมการ
นายนิมิต   สมฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
นายสถาพร    เจือจันทร์