กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอนันต์ บุญเหมาะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกนกวรรณ สมสุระ
ครูชำนาญการพิเศษ

ดร.ภูษิต ผาสุก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประจวบ คำใจ
ครูชำนาญการพิเศษ