กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ดร.วัน หยิบล้ำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนกวรรณ สมสุระ
ครู คศ.3

ดร.ภูษิต ผาสุก
ครู คศ.3

นายประจวบ คำใจ
ครู คศ.3

นายอนันต์ บุญเหมาะ
ครู คศ.1