กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกนกวรรณ สมสุระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ดร.ภูษิต ผาสุก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประจวบ คำใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนันต์ บุญเหมาะ
ครูชำนาญการ