กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนันต์ บุญเหมาะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ดร.วัน หยิบล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ สมสุระ
ครูชำนาญการพิเศษ

ดร.ภูษิต ผาสุก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประจวบ คำใจ
ครูชำนาญการพิเศษ