กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวณีย์ หยิบล้ำ
ครู คศ.3

นางจิราวรรณ บุญยงค์
ครู คศ.2