กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรศิริ เจือจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิราวรรณ บุญยงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี
ครู คศ.2