กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางหทัยภัทร บุราคร
ครูชำนาญการพิเศษ