กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางหทัยภัทร บุราคร
ครู คศ.3