ครูสนับสนุนการสอน

นางสาววรีเรศ เจือจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลทิพย์ เจือจันทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ