กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกียรติพงศ์ สมศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัชรี ยวงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอาภากร แก้วหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสังวาลย์ เจือจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร เจือจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุรา กันพานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0635499242
อีเมล์ : krupick.k@gmail.com

นายวีรศักดิ์ บุญแต่ง
อัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0956179108