กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอาภากร แก้วหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัชรี ยวงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสังวาลย์ เจือจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร เจือจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายโชคชัย สำนักนิตย์
ครู คศ.1

นายเกียรติพงศ์ สนสี
ครู คศ.1

นางอุรา กันพานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุวพันธุ์ อุส่าห์ดี
อัตราจ้าง