กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร เจือจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัชรี ยวงทอง
ครู คศ.3

นางอาภากร แก้วหล่อ
ครู คศ.3

นางสังวาลย์ เจือจันทร์
ครู คศ.3

นายเกียรติพงศ์ สนสี
ครู คศ.1

นายโชคชัย สำนักนิตย์
ครูผู้ช่วย

นางอุรา กันพานิชย์
ครู คศ.3

นายสุวพันธุ์ อุส่าห์ดี
อัตราจ้าง