กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร เจือจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุดใจ ทองสุก
ครู คศ.3

นางวัชรี ยวงทอง
ครู คศ.3

นางอาภากร แก้วหล่อ
ครู คศ.3

นางสังวาลย์ เจือจันทร์
ครู คศ.3

นางอุรา กันพานิชย์
ครู คศ.3

นายโชคชัย สำนักนิตย์
ครูผู้ช่วย

นายสุวพันธุ์ อุส่าห์ดี
อัตราจ้าง