กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอาภากร แก้วหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัชรี ยวงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสังวาลย์ เจือจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร เจือจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติพงศ์ สมศรี
ครู คศ.2

นางอุรา กันพานิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0635499242
อีเมล์ : krupick.k@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.ธนชัย ชัยศรี
อัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0883564286
อีเมล์ : tanachai_wizard@hotmail.com