กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร เจือจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุดใจ ทองสุก
ครู คศ.3

นางวัชรี ยวงทอง
ครู คศ.3

นางอาภากร แก้วหล่อ
ครู คศ.3

นางสังวาลย์ เจือจันทร์
ครู คศ.3

นางพยอม วิชุมา
ครู คศ.3

นายโชคชัย สำนักนิตย์
ครูผู้ช่วย