กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสำรวย กองกาญจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางหทัยภัทร บุราคร
ครู คศ.3

นายสุริยา เอี่ยมสะอาด
ครู คศ.3

นายทวีชัย เสนาบูรณ์
ครู คศ.3

นางสุกัญญา แย้มงาม
ครูอัตราจ้าง