กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุริยา เอี่ยมสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสำรวย กองกาญจน์
ครู คศ.3

นายทวีชัย เสนาบูรณ์
ครู คศ.3

นายชินวัฒน์ มะสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสุกัญญา แย้มงาม
ครูอัตราจ้าง