คณะผู้บริหาร

นางพิจิตรา คำมันตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมคิด แผ่นทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภริน บุญพั่ว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0833727948
อีเมล์ : oneone2504@gmail.com

นางสังวาลย์ เจือจันทร์
ฝ่ายบุคลากร

นางหทัยภัทร บุราคร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0813899156
อีเมล์ : hataipat0892512@gmail.com

ดร.ภูษิต ผาสุก
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายประจวบ คำใจ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นายบุญส่ง งามสะอาด
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
เบอร์โทร : 0844301837
อีเมล์ : kroozaa@hotmail.com

นางวัชรี ยวงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทร : 0898484302
อีเมล์ : watchanong@gmail.com