คณะผู้บริหาร

นายพศิน บัวหุ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภริน บุญพั่ว
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสำรวย กองกาญจน์
ฝ่ายบุคลากร

นางหทัยภัทร บุราคร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายประจวบ คำใจ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นายบุญส่ง งามสะอาด
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางวัชรี ยวงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง