กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญส่ง งามสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุริยัน ยวงทอง
ครู คศ.2

นางสุภริน บุญพั่ว
ครู คศ.3

นางอุรา กันพานิชย์
ครู คศ.3