กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบุญส่ง งามสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุภริน บุญพั่ว
ครูชำนาญการพิเศษ