กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุภริน บุญพั่ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบุญส่ง งามสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ