กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญส่ง งามสะอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุภริน บุญพั่ว
ครู คศ.3