คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางพิจิตรา คำมันตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระดับชั้น : คณะกรรมการอำนวยการ
เบอร์โทร : 0824655969
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกวรรณ สมสุระ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้น : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางวัชรี ยวงทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้น : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง งามสะอาด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้น : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ คำใจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้น : ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญถึง กรวยทอง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษมี พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา พงษ์ปัญญา
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะกรรมการงานธุรการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัสสร เจือจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานธุรการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันพร บุตรดางาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการและเลขานุการงานธุรการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสระ คำทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ ดาศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจริยา บุญกอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐิกา บัวเคล้า
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการงานส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศารัตน์ ยวนกระโทก
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัณณีตา ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษา แวงแสน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการงานกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายปรัชญาวุฒิ เฮ็งประเสริฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล เที่ยงดา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายประกาศิต เจือจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ ศรีลาชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชสยมินทร์ แกมกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการงานปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายโกเมศ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวถิรดา สว่างอาชีพ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานบริการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาพร ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานบริการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขวัฒน์ สิงห์เรือง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานบริการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ จันทร์ขอนแก่น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการงานบริการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ สายบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรัตน์ มุมทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสลิลทิพย์ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2