คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
นายสุพัฒน์  โพธิสาร
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
นายประชา  กรวยทอง
ประธานศิษย์เก่า
นางสาวอำนาจ  ทวีสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านนาท่ม